Mesures fiscals derivades del coronavirus

A més de la flexibilització dels ajornaments comentada en la notícia del passat 17 de març, vegeu les mesures fiscals més destacades per a combatre les conseqüències del COVID-19.

Mesures fiscals derivades del coronavirus

Terminis 

S’han ampliat fins al 30 d’abril del 2020 els terminis relatius als procediments que ja s’han iniciat i que encara no hagin conclòs en data 18 de març del 2020. Entre d'altres:

  • Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions efectuades per l’administració.
  • Els terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits.
  • Els terminis per a atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació.
  • Els terminis per a formular al·legacions en procediments d’aplicació dels tributs sancionadors o de declaració de nul·litat, de devolució d’ingressos indeguts , de rectificació d’errors materials i de revocació.

 

S’han ampliat fins al 20 de maig del 2020 els terminis relatius als procediments que siguin comunicats a partir del 18 de març, tret que el termini atorgat per la norma general sigui major, cas en què aquest resulta aplicable.

El termini comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril del 2020 no computa a l’efecte de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT. Així mateix, el termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives davant d’actes tributaris, així com recórrer per via administrativa les resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s’iniciarà fins que hagi conclòs aquest període.

La interrupció dels terminis administratius no afecta als terminis tributaris subjectes a normativa especial, ni afecta, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. 

Certificats electrònics

Per últim, i davant la falta d’atenció presencial en les oficines de l’AEAT, els contribuents que tinguin el certificat electrònic caducat o a punt de caducar poden seguir utilitzant-lo les properes setmanes, mentre duri la situació d’excepcionalitat derivada del COVID-19.

 

Feu clic aquí per a accedir al reial decret llei que estableix aquests canvis normatius.

Feu clic aquí per a accedir a una nota de l’AEAT amb informació més detallada.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!