Tributació dels premis de loteria

Si heu estat afavorits amb un premi, recordeu com heu de tributar.

Tributació dels premis de loteria

Els premis de Loterías y Apuestas del Estado, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20%. A aquest efecte, l’organisme pagador del premi ha d’aplicar una retenció per aquest percentatge en el moment del cobrament del premi.

No obstant això, recordeu que el 2019 aquesta tributació només ha afectat els premis amb un import íntegre que superi els 20.000 euros, els quals tributen per la quantitat que excedeixi aquest límit (fins a 20.000 euros, gaudeixen d’exempció).

Aquesta exempció s’aplica de manera independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o d’aposta premiat. Així doncs, pel que fa als premis compartits (en grups d’amics o parents, penyes, confraries…), els 20.000 euros exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació.

Per exemple, si amb un amic compreu un dècim de loteria de Nadal del 2019 a mitges i aquest resulta premiat amb 50.000 euros, a cadascú us correspondran 25.000  euros, dels quals 10.000 estaran exempts. En aquest cas, la vostra tributació individual serà de 3.000 euros: 25.000−10.000×20% (el net que percebreu cadascú serà, per tant, de 22.000 euros).

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!