Avals davant d’Hisenda

En alguns casos, podeu reduir el cost dels avals o inclús recuperar-lo.

Avals davant d’Hisenda

La interposició d’un recurs contra una liquidació tributària no deté l’acció recaptadora d’Hisenda, tret que es sol·liciti aquesta suspensió i s’aportin garanties (en general, un aval bancari). Doncs bé, recordeu que si el recurs és estimat, podreu sol·licitar la devolució del cost d’aquestes garanties. A aquest efecte:

  • El reemborsament arriba als costos de formalització, manteniment i cancel·lació.
  • En cas d’estimació parcial, també es pot sol·licitar la devolució del cost dels avals en la part proporcional que correspongui.

(Si el recurs s’interposa contra una sanció, la recaptació sí que es suspèn automàticament sense necessitat d’aportar garanties).

Un altre supòsit en el qual és necessari aportar garanties es dona quan es sol·licita un ajornament del pagament d’un deute tributari i l’import ajornat excedeix de 30.000 euros. A aquest efecte, no oblideu el següent:

  • Si el pagament es fracciona en diversos terminis, aporteu diversos avals parcials en lloc d’aportar un únic aval per l’import total. Així, a mesura que aneu efectuant pagaments, els podreu cancel·lar, estalviant-vos comissions.
  • En aportar aval, la quantitat ajornada reportarà l’interès legal en lloc de l’interès de demora que s’exigeix quan s’aporten altres garanties.

 

Si heu d’interposar un recurs o sol·licitar un ajornament, us informarem sobre els tràmits que heu d’efectuar i les garanties que, en el vostre cas, haureu d’aportar.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!