Dividends al desembre

Una societat filial pot pagar dividends a la matriu en qualsevol moment, no només quan s’aproven els comptes

Dividends al desembre

En general, les societats acorden el pagament de dividends al moment d’aprovar els comptes anuals (al juny de l’any següent a l’exercici corresponent). Però res impedeix que l’acord s’adopti en un altre moment de l’any. Així doncs:

  • Si una societat té reserves disponibles, pot acordar que es reparteixin en qualsevol moment de l’any.
  • I també pot acordar un repartiment de dividends amb càrrec als beneficis del mateix any en curs, sempre que l’administrador elabori un estat de comptes que justifiqui l’existència d’aquests beneficis acumulats i que la societat té tresoreria suficient per a fer front al repartiment.

Aquesta possibilitat de repartir dividends en qualsevol moment és especialment interessant al mes de desembre: per a les empreses que són filials d’una altra societat, és el mes en què el pagament de dividends és més convenient. A aquest efecte:

  • Tot i que els dividends amb prou feines tributen a la societat receptora, s’han d’incloure per a calcular els pagaments a compte de l’impost de societats de les empreses que els reben.
  • No obstant això, el desembre es l’únic mes de l’any els resultats del qual no es tenen en compte a l’hora de calcular els pagaments a compte (el de desembre es calcula, precisament, sobre el resultat acumulat fins al novembre).

Així, uns dividends exigibles el mes de novembre s’inclouen en el pagament a compte de l’impost de societats de l’empresa receptora, per la qual cosa s’anticipen fons a favor d’Hisenda. En canvi, si l’ingrés per dividends es merita el mes de desembre, ja no s’inclourà a l’ingrés a compte, com el consegüent estalvi financer per a la societat matriu.

 

Els nostres professionals verificaran si en el vostre cas és interessant fer el pagament de dividends al mes de desembre.