Paga de Nadal: càlcul correcte

Tingueu en compte possibles ajustos a la paga extra per absències dels vostres empleats.

Paga de Nadal: càlcul correcte

Els empleats han de cobrar les pagues extres de manera proporcional al temps treballat durant el període de meritació. D’aquesta manera, si un empleat no treballa durant tot aquest període (per absències injustificades, per exemple) la  seva extra es redueix.

De la mateixa manera, els empleats amb jornada reduïda cobren l’extra en proporció a la seva jornada. Per tant, si un treballador ha tingut diversos coeficients de jornada durant l’any, la seva extra es calcula segons la mitjana de jornada treballada durant el període de meritació.

Així mateix, es poden produir altres incidències que permeten a l’empresa reduir la quantitat de la paga extra. Per exemple:

  • Si un empleat ha estat de baixa, és possible descomptar de la seva extra la part proporcional que correspongui a la durada de la incapacitat temporal (IT), tret que el conveni us obligui a complementar-la. Durant la baixa el treballador cobra una prestació en funció de la seva base de cotització, i com que aquesta inclou la prorrata de pagues, realment durant la IT ja les ha cobrat.
  • El mateix passa si un empleat ha tingut el contracte suspès (per un ERO temporal, per exemple). Això és així ja que la suspensió exonera de les obligacions de treballar i remunerar.
  • La vostra empresa també pot descomptar de les extres la part del temps que un treballador hagi estat en vaga (descompte que s’ha d’efectuar en el moment d’abonar la paga).

 

Si algun treballador ha estat de baixa o ha tingut la jornada reduïda, calcularem l’import exacte de la seva paga extra.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!