Un soci deixa l’empresa

En aquests casos és habitual que se li entregui, en pagament de la seva participació, algun actiu del negoci mateix.

Un soci deixa l’empresa

Quan un soci vol deixar una societat, sol haver-hi negociacions amb els socis restants sobre quant val la seva participació i sobre com se li pagarà. I en moltes ocasions s’acorda que aquest pagament es materialitzi amb l’entrega d’algun actiu de l’empresa mateixa —això és habitual, ja que ni els socis restants ni la societat mateixa solen tenir liquiditat suficient per a afrontar el pagament en metàlic—.

L’entrega del bé en qüestió —per exemple, un immoble— es materialitza mitjançant una reducció de capital. I és aquí on, en ocasions, es cometen errors. Així doncs:

  • A efectes fiscals, aquesta entrega s’equipara a una compravenda. Per tant, pot suposar un benefici per a la societat i el pagament d’impostos corresponent.
  • I com que aquests impostos es paguen més tard —en liquidar l’impost sobre societats—, no es solen tenir en compte a l’hora de valorar la societat i la participació del soci que se separa, per la qual cosa aquest en surt beneficiat.

 

En definitiva, en valorar la participació del soci que se separa s’han de tenir en compte les càrregues fiscals derivades dels actius que se li adjudiquen.

 

Si us plantegeu alguna operació d’aquest tipus, us assessorarem sobre com podeu negociar la separació i sobre les seves conseqüències fiscals.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!