Mesures laborals extraordinàries derivades del coronavirus

S’han publicat les mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Mesures laborals extraordinàries derivades del coronavirus

En l’àmbit laboral, s’han introduït canvis en el procediment que s’ha de seguir per a tramitar un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació). Per exemple, si l’ERTO està motivat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, la durada del període de consultes s’ha reduït a un màxim de set dies, davant dels 15 dies previstos amb caràcter general.

A l’efecte de tramitar l’ERTO, es consideren causes de força major les pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquen suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, en la mobilitat de  les persones i mercaderies, i manca de subministraments que impedeixi que l’activitat es continuï desenvolupant de manera ordinària. També són considerades de força major les situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi del personal de l’empresa o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

 

En els ERTOS autoritzats per força major, la tresoreria de l’estat exonera l’empresa de l’abonament d’una part de les cotitzacions a càrrec seu —de l’aportació empresarial— o de la totalitat. Concretament, si el 29 de febrer la vostra empresa tenia menys de 50 treballadors, l’exoneració és del 100%. I si en aquesta data tenia 50 treballadors o més en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració és de fins al 75% de l’aportació empresarial.

Els treballadors afectats per l’ERTO poden accedir a la prestació d’atur encara que no hagin cotitzat el període de 360 dies que s’exigeix amb caràcter general per a poder cobrar l’atur.

També es facilita que els autònoms puguin accedir a la prestació per cessament d’activitat, és a dir, a l’«atur» dels autònoms.

En tot cas, les mesures extraordinàries estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir la feina durant el període de sis mesos des de la data en què es reprèn l’activitat.

 

Feu clic aquí per a accedir al text legal.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!