Sol·licitud de trasllat voluntari

No és obligatori concedir-la, excepte en alguns supòsits

Sol·licitud de trasllat voluntari

La llei regula alguns supòsits en què els treballadors tenen dret a sol·licitar un canvi de centre (víctimes de violència de gènere, determinats treballadors amb discapacitat…). En principi, fora d’aquests casos l’empresa no té obligació d’acceptar una petició de trasllat voluntari, tret que ho estableixi el conveni.

En cas que l’empresa ho accepti voluntàriament, no es tractarà d’un cas de mobilitat geogràfica regulat per la llei. Per tant:

  • S’atindrà al que es pacti entre empresa i treballador. No és necessari acreditar les causes del trasllat ni que existeixi un preavís, i tampoc existeix el dret del treballador a que se li sufraguin les despeses de trasllat.
  • En cas de denegació, no es genera el dret del treballador a rescindir el contracte amb la indemnització de vint dies per any de servei amb el límit de dotze mensualitats.

En tot cas, existeix alguna sentència [TSJ Galicia, 25-05-2021] que considera que el canvi de centre de treball també és una mesura adequada per a conciliar la vida laboral i familiar. Per tant, en cas de treballadors amb fills menors de dotze anys que sol·licitin un canvi de centre, la denegació haurà d’estar suficientment fonamentada (per exemple, que no existeixen vacants al centre sol·licitat). D’aquesta manera, si al centre sol·licitat es produeixen contractacions o es convertirà un treballador temporal en fix, l’empresa no es podrà negar a la sol·licitud.

 

 

 

El nostre departament laboral us assessorarà sobre els drets i deures que es deriven de les relacions laborals amb els vostres empleats.